Ugdymas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Mokykloje organizuojamas ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas pagal III modelį:

  1. Ikimokyklinis ugdymas patvirtintas 2018 m. liepos 27 d. Vilniaus r. Tarybos sprendimu Nr. T3-240 „Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės Vilniaus r. Dūkštų pagrindinėje mokykloje steigimo“. Ugdymosi lenkų (gimtąją) kalba 2-3 amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė 10,5 val. per dieną.

Organizuojant ikimokyklinį ugdymą, vadovaujamasi Vilniaus r. Dūkštų pagrindinės mokyklos Ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta 2018 m. liepos 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-240.

Vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą kaupimas ir apibendrinimas. Vertinimas atliekamas taip, kad garantuotų psichologinį saugumą, gerą vaiko savijautą, padėtų išgyventi sėkmės jausmą, motyvuotų ugdytis bei įveikti kliūtis. Vaiko pasiekimai įvertinami du kartus per mokslo metus. Vertindami ugdymo pasiekimus siekiame: pažinti vaiką ir jo individualybę; išsiaiškinti kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes; nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą; padėti vaikui pačiam susivokti, kas jam sekasi gerai ir kur reikia pagalbos; informuoti tėvus ir siekti bendradarbiavimo; pamatyti ir įvertinti savo darbo veiksmingumą. Prireikus, atliekami tarpiniai vaiko pasiekimų vertinimai. Ugdymo pasiekimų vertinimo vykdytojai ir dalyviai: vaikai, tėvai, ugdytojai. Vaiko pasiekimai vertinami šiais kriterijais:

  • ugdymo(si) pasiekimų vertinimas yra visuminis. Jis vyksta nuolat, kad vaikas kiekvieną kartą liktų pastebėtas, o tėvai gautų aiškią ir savalaikę informaciją apie vaiką;
  • vertinant, atsižvelgiama į individualius vaiko pasiekimus, pažangą.

Ugdymosi pasiekimų vertinimo metodai ir būdai. Stebėjimas, pokalbiai su vaiku natūralioje kasdieninėje veikloje, vaiko veiklos ir kūrybos produktų analizė, vaiko kalbos, garso bei vaizdo įrašų, esant poreikiui, atskiros ugdymo srities tyrimai, pokalbiai su vaiko tėvais. Vertinimo medžiaga kaupiama individualiuose vaikų pasiekimų aplankuose. Vertinimo rezultatai aptariami su tėvais, pedagogų tarybos posėdžiuose, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Atsižvelgdama į vaiko pasiekimų rezultatus, auklėtoja planuoja tolimesnį vaiko ugdymą(si). Vaikų pasiekimų įvertinimą atlieka ugdomųjų metų pradžioje (spalio mėn.) ir pabaigoje (gegužės mėn.).

2. Priešmokyklinio ugdymo III modelis, patvirtintas 2019 m. kovo 29 d. Vilniaus r. Tarybos sprendimu Nr. T3-87 „Dėl 2019-2020 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“. III modelis: ugdymosi lenkų (gimtąją) kalba mišraus amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė 10,5 val. per dieną.

Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, vadovaujamasi Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2013 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK–1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija).

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbo valandų norma per savaitę – 36 valandos, iš jų 3 val. skiriamos metodinei veiklai.

Priešmokyklinės grupės veikla organizuojama priešmokyklinės grupės patalpoje. Užsiėmimų pobūdį (žaidimus, veiklą grupėje, išvykas ir kt.) ir trukmę lemia ugdymo(si) tikslai bei grupės vaikų poreikiai.

Komunikavimo, pažinimo, socialinės, sveikatos saugojimo, meninės kompetencijų ugdymo planus rengia priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas.

Bendradarbiaudama su tėvais, grupės pedagogas du kartus per metus – rudenį ir pavasarį – vertina vaiko pasiekimus aprašu, vadovaudamasi „Vaiko brandumo mokyklai” rodikliais.

Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Vaikų pažangą programos įgyvendinimo laikotarpiu pedagogas vertina nuolat, laisvai

pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus.

Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio

ugdymo pedagogas kartu su PPT specialistu.

Pasiekimus fiksuoja tam skirtame Vaiko pasiekimų apraše.

Vaikų pasiekimų įvertinimą atlieka ugdomųjų metų pradžioje (spalio mėn.) ir pabaigoje (gegužės mėn.). Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaitės nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą.

Įgyvendinus programą priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų

pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Supažindina tėvus su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko

daromą pažangą.

Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal mokykloje

nustatytą pradinių klasių mokinių atostogų laiką.

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

 

2019–2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiamas 2020 m. birželio 9 d.

Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės (175 dienos).

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 val. 30 min.

Suderinus su mokyklos taryba ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1–asis 2019-09-02 – 2020-01-31 ir 2–asis 2020-02-01 – 2020-06-09.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos. Atostogų trukmė 2019-2020 m.:

Atostogos Prasideda  Baigiasi 
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17
Vasaros 2020-06-10 2020-08-31

 

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Higienos normos reikalavimus (temperatūra mokymo klasėse aukštesnė 28°C), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.