Ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Mokykloje organizuojamas priešmokyklinis ugdymas pagal III modelį:

priešmokyklinio ugdymo III modelis, patvirtintas 2017 m. kovo 31 d. Vilniaus r. Tarybos sprendimu Nr. T3-114 „Dėl 2017-2018 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“.

III modelis: ugdymosi lenkų (gimtosios) kalba mišraus amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė 10,5 val. per dieną.

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

2017–2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31d. Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2018 m. gegužės 31 d. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 34 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 9 val. 10 min. Suderinus su mokyklos taryba ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1–asis 2017-09-01 – 2018-01-19 ir 2–asis 2018-01-22 – 2018-05-31.

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Ugdymo organizavimas 5–9 klasėse:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 5–9 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena. Mokykla ugdymo procesą skirsta pusmečiais: I pusmetis 2017-09-01-2018-01-19, II pusmetis 2018-01-22- 2018-06-15. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos. Atostogų trukmė 2017-2018 m.: