Ugdymas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Mokykloje organizuojamas ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas pagal III modelį:

  1. ikimokyklinis ugdymas patvirtintas 2018 m. liepos 27 d. Vilniaus r. Tarybos sprendimu Nr. T3-240 „Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės Vilniaus r. Dūkštų pagrindinėje mokykloje steigimo“;

1.1. ugdymosi lenkų (gimtosios) kalba 2-3 amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė 10,5 val. per dieną;

1.2. organizuojant ikimokyklinį ugdymą, vadovaujamasi Vilniaus r. Dūkštų pagrindinės mokyklos Ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta 2018 m. liepos 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-240.

  1. priešmokyklinio ugdymo III modelis, patvirtintas 2018 m. kovo 30 d. Vilniaus r. Tarybos sprendimu Nr. T3-69 „Dėl 2018-2019 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“.

2.1. III modelis: ugdymosi lenkų (gimtosios) kalba mišraus amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė 10,5 val. per dieną.

  • Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, vadovaujamasi Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2013 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK–1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija).
  • Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.

 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

2018–2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2019 m. birželio 7 d. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 val. 30 min. Suderinus su mokyklos taryba ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1–asis 2018-09-03 – 2019-01-31 ir 2–asis 2019-02-01 – 2019-06-07.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Ugdymo organizavimas 7-8 klasėse:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė 7-8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Mokykla ugdymo procesą skirsta pusmečiais: I pusmetis 2018-09-03 – 2019-01-31, II pusmetis 2019-02-01 – 2019-06-21.

Ugdymo procese skiriamos atostogos: